REGULAMIN PROGRAMU SALON PARTNER MATRIX
Dalej: „Warunki”;
Z dnia 26.01.2015

adresowane do salonów fryzjerskich biorących udział w programie Salon Partner Matrix, zwanych dalej „Salonami Partner Matrix”
przez:

1) L’ORÉAL Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063684, NIP 5240303375, adres email: [email protected] zwanym dalej „Organizatorem”; o następującej treści:

§ 1

 1. Dla łączących Salony Partner Matrix oraz Organizatora stosunków handlowych w zakresie dystrybucji kosmetyków marki MATRIX, wiążące są postanowienia niniejszych Warunków. Salon Partner Matrix akceptuje niniejsze Warunki w trakcie pierwszej rejestracji do Programu Partner Matrix na stronie internetowej www.salonpartner.pl. Rejestracja taka powoduje przystąpienie do programu na zasadach wskazanych w niniejszych Warunkach.
 2. Salony będące Stronami wcześniej zawieranych porozumień w zakresie programu Salon Partner Matrix 2014 są stronami umów zawieranych na podstawie niniejszych Warunków, o ile nie złożą oświadczenia o braku zgody na kontynuowanie współpracy na zasadach wskazanych w niniejszy Warunkach w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o wejściu w życie postanowień niniejszych Warunków.

§ 2

 1. Program Partner Matrix jest skierowany do Salonów Partner Matrix. Za Salon Partner Matrix uważa się salon kupujący produkty od Autoryzowanego Dystrybutora Matrix oraz który spełnia warunki Programu Partner Matrix i zaakceptował niniejsze Warunki podczas rejestracji na stronie www.salonpartner.pl.
 2. Warunkiem koniecznym do otrzymania przez Salon Partner Matrix nagrody jest spełnienie warunków zawartych poniżej w punkcie §3 pkt.2.
 3. Salon Partner Matrix zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane podczas rejestracji pozwalającej na uzyskanie dostępu do Programu.
 4. Salon Partner Matrix nie jest uprawniony odstępować swojego loginu innym podmiotom, pod rygorem usunięcia konta i anulowania przyznanych punktów.
 5. W wyniku rejestracji pozwalającej na uzyskanie dostępu do Programu, Salon Partner Matrix otrzyma dane niezbędne do logowania się do konta Programu.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62. Dane przetwarzane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie „Salon Partner Matrix” organizowanym przez administratora danych oraz po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych i w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje marketingowe administratora danych. Po uprzednim wyrażeniu zgody, Pani/Pana dane osobowe w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą publikowane na stronie internetowej www.matrixprofessional.pl. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

§ 3

 1. Czas trwania:
  • Program trwa bezterminowo, jeżeli Organizator nie poinformuje Salonu Partner Matrix o zamiarze zaprzestania działania programu z minimum 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Strony mogą dokonywać skutecznych powiadomień także na adresy poczty elektronicznej wskazanej w toku współpracy.
  • Zasady Programu mogą ulegać zmianie w trakcie jego trwania, o czym Organizator poinformuje Salony Partner z minimum 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą zachodzić w trakcie trwania danego cyklu rozliczeniowego.
  • Program jest rozliczany w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych.
  • Cykle mogą być łączone poprzez skorzystanie z opcji „Zbieram Dalej”. Warunkiem skorzystania z opcji „Zbieram Dalej” jest uzyskanie co najmniej 80pkt w danym cyklu. Punkty można zbierać przez maksymalnie 6 miesięcy – dwa kolejne cykle.
 2. Warunkami koniecznym do aktywowania konta, w ramach Programu Salon Partner Matrix jest zakup przez Salon Partner Matrix od Autoryzowanego Dystrybutora Matrix w danym okresie rozliczeniowym:
  • produktów do koloryzacji: SOCOLOR.beauty, COLOR Sync lub oksydantów SOCOLOR.beauty i COLOR Sync za minimum 60 punktów w okresie rozliczeniowym;
  • brak zaległości w płatnościach wobec Autoryzowanego Dystrybutora Matrix.
 3. Zakup każdej tubki farby z gamy SOCOLOR.beauty punktowany jest jako 1 punkt.
 4. Zakup każdej tubki farby z gamy COLOR Sync, punktowany jest jako 2 punkty.
 5. Zakup każdej butelki oksydantu z gamy SOCOLOR.beauty lub COLOR Sync, punktowany jest jako 2 punkty.
 6. Punkty na koncie Salonu Partner Matrix pojawiają się po zafakturowaniu przez Autoryzowanego Dystrybutora Matrix zamówień w systemie rozrachunkowym podłączonym do systemu zamówień EMIGO. Punkty przyznawane są za zafakturowane zamówienia. Odpowiedzialność za poprawne przesyłanie fakturacji dotyczących zamówień Salonów Partner Matrix do systemu EMIGO ponosi Autoryzowany Partner Matrix.
 7. Aktywowane konto i saldo punktów w danym okresie rozliczeniowym pozostaje aktywne do 10 dnia kolejnego miesiąca. W tym czasie Salon Partner Matrix otrzymuje dostęp do wybrania nagród zamieszczonych na stronie internetowej Programu. Po upłynięciu tego terminu Salon Partner Matrix, aby uzyskać dostęp do nagród musi spełnić od nowa warunki zawarte w § 3 pkt 3.
 8. W przypadku niewykorzystania przez Salon Partner Matrix punktów w danym okresie rozliczeniowym, punkty na koncie nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Wyjątkiem jest skorzystanie z opcji „Zbieram Dalej” opisane w punkcie 1d.
 9. Punkty przyznawane są według daty fakturacji w systemie EMIGO dokonanej przez Autoryzowanego Dystrybutora Matrix.
 10. W programie Salon Partner Matrix mogą uczestniczyć jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako salony fryzjerskie.
 11. Organizator ma prawo nie przyznać nagród wybranych przez podmiot gospodarczy, który uzyskał punkty w Programie z tytułu zakupu produktów, o których mowa w §3 ust 2 nie związanych z działalnością tego podmiotu jako salon fryzjerski.
 12. Obowiązek odpowiedniego przyporządkowania podmiotów, jako Salon Partner Matrix lub sklep lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w EMIGO, leży po stronie Autoryzowanego Dystrybutora Matrix.
 13. Do punktacji w Programie Salon Matrix wliczają się jedynie produkty zakupione od Autoryzowanych Dystrybutorów Matrix, na które została wystawiona faktura VAT.
 14. Informacje o bieżącej liczbie punktów w programie Salon Partner Matrix znajdować będą na stronie internetowej programu po zalogowaniu się do serwisu.

§ 4

 1. Nagrody w Programie są indywidualnie wybierane przez Salon Partner Matrix w ramach kategorii nagród zawartych na stronie www.salonpartner.pl
 2. Katalog Nagród jest dostępny i aktualizowany na stronie www.salonpartner.pl.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Katalogu Nagród. Uczestników obowiązuje wersja Katalogu Nagród z chwili wybrania Nagrody.
 4. Salon Partner Matrix nie może wymienić aktywnego dostępu do nagród na ekwiwalent pieniężny ani na Nagrody spoza Katalogu Nagród.
 5. Po wybraniu nagrody na Stronie Internetowej Programu nie może być ona zmieniona ani odwołana. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Programu uprawnionym do odbioru Nagrody jest Salon Partner Matrix, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia.
 6. Nagrody z kategorii Rozwój Kompetencji są nagrodami, w których nie występuje fizyczne dostarczenie nagrody. Korzystanie z nagrody odbywa się na stronie internetowej lub na zasadzie elektronicznego zapisania przez uczestnika wybranej nagrody. Wyjątkiem są szkolenia, na które uczestnik jest zobowiązany przybyć we własnym zakresie, Koszty podróży i zakwaterowania ponosi uczestnik.
 7. Nagrody rzeczowe wysyłane są przez Organizatora do Autoryzowanego Dystrybutora Matrix w ciągu 30 dni roboczych po zakończonym okresie rozliczeniowym na koszt i ryzyko Organizatora. Autoryzowany Dystrybutor Matrix ma obowiązek dostarczyć nagrody rzeczowe uczestnikowi (Salonowi Partner Matrix) w terminie 15 dni od daty ich otrzymania, na koszt i ryzyko Autoryzowanego Dystrybutora Matrix, jeśli Salon Partner Matrix nie zalega z płatnościami wobec Autoryzowanego Dystrybutora Matrix.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane realizacją wysyłki przez Autoryzowanego Dystrybutora Matrix.

§ 5

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz nagród dla Salonu Partner Matrix mogą być zgłaszane pisemnie lub mailowo, na adres Organizatora: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa lub [email protected], w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu, z dopiskiem Program Salon Partner Matrix. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące dostawy, zgubienia, nie właściwej nagrody lub jej ilości mogą być zgłaszane do Autoryzowanych Dystrybutorów Matrix, na terenie działalności którego położny jest Salon Partner Matrix.
 3. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu oraz nagród w Programie przysługuje jedynie Salonom Partner Matrix.
 4. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę salonu, ID salonu, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz kopie faktur z danego okresu rozliczeniowego do którego odnosi się reklamacja.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Salon Partner Matrix o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub na adres email otrzymany od uczestnika w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszych Warunkach.

dane rejestrowanego salonu

Twój login
Jeśli nie pamiętasz swojego loginu skontaktuj się ze swoim Przedstawicielem Handlowym.
numer NIP
adres e-mail
imię i nazwisko właściciela
telefon właściciela
e-mail właściciela
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin programu Matrix Salon Partner. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania od L’Oreal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki Matrix.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie przez L'Oreal Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
e- mail
SMS/MMS
telefon (tylko połącznie telefoniczne)
*   Pole obowiązkowe
nazwa salonu
ulica
kod pocztowy
miasto
telefon salonu
strona www
adres korespondencyjny
(zaznacz jesli jest inny niż dane salonu)




Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych administratora, a w szczególności w celu prowadzenia konta w serwisie oraz otrzymywania od L’Oreal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki Matrix zgodnie z wyrażonymi zgodami.  
WIĘCEJ


Zarejestruj się